Rättviks kommun
Rättviks kommun

Överklaga ett beslut

Alla kommuninvånare har rätt att överklaga kommunala beslut.

Beslut fattade med kommunallagen som grund överklagas genom laglighetsprövning, tidigare benämnt kommunalbesvär. En sådan överklagan innebär en prövning om beslutets laglighet och får bara göras av kommunmedlem (kommuninvånare som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerade till kommunalskatt där).

Beslutet överklagas hos förvaltningsrätten och kan upphävas om

 • det inte kommit till på rätt sätt;
 • rör något som inte är en angelägenhet för kommunen;
 • det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter;
 • beslutet strider mot lagen eller annan författning.

En laglighetsprövning måste inkomma till förvaltningsrätten inom tre veckor (21 dagar) från den dag då det tillkännagavs (anslås på anslagstavlan i kommunhuset) att protokollet över beslutet justerats.

Förvaltningsrätten prövar bara lagligheten i det överklagade beslutet och kan bara välja mellan att upphäva beslutet eller inte upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte ändra ett beslut eller ersätta beslutet med ett nytt. Lämpligheten i beslutet prövas alltså inte.   

Skriv vilket beslut ni överklagar genom att till exempel

 • ange vilken person eller nämnd som fattat beslutet;
 • ange eventuell paragraf i protokollet;
 • ange varför ni anser att beslutet är oriktigt;
 • ange också vilken av ovanstående besvärsgrunder som ni stödjer er på.

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till

Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 21 Falun

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Förvaltningsrättens beslut kan sedan överklagas till kammarrätten. Vid överklagande till kammarrätt krävs prövningstillstånd.

Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom förvaltningsbesvär och kan anföras av den som personligen berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig och alltså inte begränsad till lagligheten av det överklagade beslutet. Som exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär kan nämnas beslut om byggnadslov, socialt bistånd och dispens från kommunens sophämtning.

I samband med att du får beslutet får du även information om hur man överklagar.

Din skrivelse (överklagan) ska ha inkommit, till den nämnd som skickat beslutet till dig, inom tre veckor från den dag du fick det.

Du bör ange

 • vilket beslut som överklagas
 • varför du vill att beslutet ska ändras
 • hur du vill att beslutet ska ändras

Glöm inte att skriva ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Besvärsmyndigheten gör en allsidig utredning som kan leda till att myndigheten fattar ett helt nytt beslut som då gäller istället för det överklagade beslutet. 

Om du har en handläggare (till exempel när det gäller socialt bistånd) har du rätt att få hjälp av henne/honom att överklaga beslutet.

Vill du ha hjälp med att klaga/överklaga eller om något är oklart är du välkommen att höra av dig till någon av våra sekreterare.

Information

Förvaltningslag (1986:223)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kommunallag (2017:725)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Rättviks kommun
0248-70 000 vx
kommun@rattvik.se

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättvik kommun
795 80 Rättvik