Rättviks kommun
Rättviks kommun

Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag och bevis, tillkännagivanden och kungörelser.

På tavlan anslås tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelsen
  • nämnder
  • utskott

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Anslag och bevis

Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder och utskott anslås. Det finns möjlighet att överklaga 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Fullmäktiges sammanträden ska kungöras på anslagstavlan senast en vecka före sammanträdesdagen.

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen fattat kan du överklaga beslutet.

Mer om hur du överklagar ett beslutöppnas i nytt fönster

Mer om hur du överklagar ett beslut hos miljö- och byggnadsnämndenöppnas i nytt fönster

Kungörelser, underrättelser och tillkännagivanden

Kungörelse: Följande detaljplaner inom Rättviks kommun, Dalarnas län har vunnit laga kraft under år 2018

Följande detaljplan inom Rättviks kommun Dalarnas län har vunnit laga kraft under år 2018:

Dp för Oreplasts verksamhet (Näset 196:14) vann laga kraft 2018-10-17

Den, som vill ha ersättning för skador som åsamkas av ovanstående detaljplan måste enligt 14 kap. plan- och bygglagen, väcka talan vid mark-och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum, planen vann laga kraft (se ovan). Talan får dock väckas senare, om skadan inte rimligen kunde förutses inom angiven tid.

Kommunstyrelsen
Rättviks kommun

Anslag/bevis: Allmänna utskottet 2021-01-26

Beslutsinstans
Allmänna utskottet 2021-01-26

Sammanträdesdatum
2021-01-26

Datum då anslaget sätts upp
2021-02-01

Datum då anslaget tas ned
2021-02-23

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Angelica Maalouf

Anslag/bevis: Samhällsutvecklingsutskottet 2021-01-26

Beslutsinstans
Samhällsutvecklingsutskottet 2021-01-26

Sammanträdesdatum
2021-01-26

Datum då anslaget sätts upp
2021-02-03

Datum då anslaget tas ned
2021-02-25

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Angelica Maalouf

Anslag/bevis: Bildningsutskottet 2021-01-27

Beslutsinstans
Bildningsutskottet

Sammanträdesdatum
2021-01-27

Datum då anslaget sätts upp
2021-02-03

Datum då anslaget tas ned
2021-02-25

Förvaringsplats för protokollet
Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare
Margareta Östberg

Anslag/bevis: Socialutskottet 2021-02-16

Beslutsinstans
Extra socialutskott

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Datum då anslaget sätts upp
2021-02-16

Datum då anslaget tas ned
2021-03-10

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Annelie Steger Engholm

Anslag/bevis: kommunstyrelsen 2021-02-09

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-02-09

Datum då anslaget sätts upp
2021-02-16

Datum då anslaget tas ned
2021-03-10

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Angelica Maalouf

Anslag/bevis: Miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-17

Beslutsinstans
Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-02-17

Datum då anslaget sätts upp
2021-02-22

Datum då anslaget tas ned
2021-03-16

Förvaringsplats för protokollet
Miljö- och byggenheten

Sekreterare
Monica Bergne

Anslag/bevis: Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand - Rättvik 2021-02-18

Beslutsinstans
Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand - Rättvik

Sammanträdesdatum
2021-02-18

Datum då anslaget sätts upp
2021-02-25

Datum då anslaget tas ned
2021-03-18

Förvaringsplats för protokollet
Vuxenutbildningen, Leksand

Sekreterare
Christina Nilsson

Anslag/bevis: Språktolknämnden i Dalarna 2021-02-18

Beslutsinstans
Språktolknämnden i Dalarna

Sammanträdesdatum
2021-02-18

Datum då anslaget sätts upp
2021-02-26

Datum då anslaget tas ned
2021-03-20

Förvaringsplats för protokollet
Digitalt

Sekreterare
Marcus Wallner

Anslag/bevis: Samhällsutvecklingsutskottet 2021-02-23

Beslutsinstans
Samhällsutvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum
2021-02-23

Datum då anslaget sätts upp
2021-03-01

Datum då anslaget tas ned
2021-03-23

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Angelica Maalouf

Anslag/bevis: Bildningsutskottet 2021-02-24

Beslutsinstans
Bildningsutskottet

Sammanträdesdatum
2021-02-24

Datum då anslaget sätts upp
2021-03-02

Datum då anslaget tas ned
2021-03-24

Förvaringsplats för protokollet
Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare
Margareta Östberg

Anslag/bevis: Socialutskottet 2021-02-25

Beslutsinstans
Socialutskott

Sammanträdesdatum
2021-02-25

Datum då anslaget sätts upp
2021-03-03

Datum då anslaget tas ned
2021-03-25

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Annelie Steger Engholm

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 2021-02-25

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-02-25

Datum då anslaget sätts upp
2021-03-04

Datum då anslaget tas ned
2021-03-26

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Terese Renbro