Rättviks kommun
Rättviks kommun

Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag och bevis, tillkännagivanden och kungörelser.

På tavlan anslås tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelsen
  • nämnder
  • utskott

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Anslag och bevis

Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder och utskott anslås. Det finns möjlighet att överklaga 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Fullmäktiges sammanträden ska kungöras på anslagstavlan senast en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelser, underrättelser och tillkännagivanden

Kungörelse: Följande detaljplaner inom Rättviks kommun, Dalarnas län har vunnit laga kraft under år 2018

Följande detaljplan inom Rättviks kommun Dalarnas län har vunnit laga kraft under år 2018:

Dp för Oreplasts verksamhet (Näset 196:14) vann laga kraft 2018-10-17

Den, som vill ha ersättning för skador som åsamkas av ovanstående detaljplan måste enligt 14 kap. plan- och bygglagen, väcka talan vid mark-och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum, planen vann laga kraft (se ovan). Talan får dock väckas senare, om skadan inte rimligen kunde förutses inom angiven tid.

Kommunstyrelsen
Rättviks kommun

Anslag/bevis: Socialutskottet 2021-05-07

Beslutsinstans
Socialutskottet extra

Sammanträdesdatum
2021-05-07

Datum då anslaget sätts upp
2021-05-07

Datum då anslaget tas ned
2021-05-29

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Annelie Steger Engholm

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 2021-04-29

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-04-29

Datum då anslaget sätts upp
2021-05-07

Datum då anslaget tas ned
2021-05-29

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Sekreterare
Terese Renbro

Anslag/bevis: Gemensam Hjälpmedelsnämnd i Dalarna 2021-05-06

Beslutsinstans
Gemensam Hjälpmedelsnämnd i Dalarna

Sammanträdesdatum
2021-05-06

Datum då anslaget sätts upp
2021-05-07

Datum då anslaget tas ned
2021-05-29

Förvaringsplats för protokollet
Regionkontoret, Vasagatan 27, Falun

Sekreterare
Fredrik Bergqvist

Anslag/bevis: Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-Rättvik 2021-05-07

Beslutsinstans
Gemensam nämnd för vuxenutbildning Leksand-Rättvik

Sammanträdesdatum
2021-05-07

Datum då anslaget sätts upp
2021-05-18

Datum då anslaget tas ned
2021-06-08

Förvaringsplats för protokollet
Vuxenutbildningen, Leksand

Sekreterare
Christina Nilsson

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 2021-05-11

Beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-05-11

Datum då anslaget sätts upp
2021-05-18

Datum då anslaget tas ned
2021-06-09

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Angelica Maalouf

Anslag/bevis: Miljö- och byggnadsnämnden 2021-05-19
omedelbar justering §§ 43-44

Beslutsinstans

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-05-19

Datum då anslaget sätts upp
2021-05-19

Datum då anslaget tas ned
2021-06-10

Förvaringsplats för protokollet
Miljö- och byggenheten

Sekreterare
Monica Bergne

Anslag/bevis: Socialutskottet 2021-05-20

Beslutsinstans
Socialutskottet omedelbar justering

Sammanträdesdatum
2021-05-20

Datum då anslaget sätts upp
2021-05-20

Datum då anslaget tas ned
2021-06-11

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Annelie Steger Engholm

Anslag/bevis: Socialutskottet 2021-05-20

Beslutsinstans
Socialutskottet

Sammanträdesdatum
2021-05-20

Datum då anslaget sätts upp
2021-05-25

Datum då anslaget tas ned
2021-06-16

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Annelie Steger Engholm

Anslag/bevis: Miljö- och byggnadsnämnden 2021-05-19

Beslutsinstans
Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-05-19

Datum då anslaget sätts upp
2021-05-28

Datum då anslaget tas ned
2021-06-19

Förvaringsplats för protokollet
Miljö- och byggenheten

Sekreterare
Monica Bergne

Anslag/bevis: Gemensam språktolknämnd i Dalarna (SID) 2021-05-20

Beslutsinstans
Gemensam språktolknämnd i Dalarna (SID)

Sammanträdesdatum
2021-05-20

Datum då anslaget sätts upp
2021-05-31

Datum då anslaget tas ned
2021-06-22

Förvaringsplats för protokollet
Digitalt, Nämndservice

Sekreterare
Rebecka Lindmark

Anslag/bevis: Samhällsutvecklingsutskottet 2021-05-25

Beslutsinstans
Samhällsutvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum
2021-05-25

Datum då anslaget sätts upp
2021-05-31

Datum då anslaget tas ned
2021-06-22

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Ulf Israelsson

Anslag/bevis: Allmänna utskottet 2021-05-25

Beslutsinstans
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2021-05-25

Datum då anslaget sätts upp
2021-06-01

Datum då anslaget tas ned
2021-06-23

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Ulf Israelsson

Anslag/bevis: Extra sammanträde miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-07

Beslutsinstans
Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-06-07

Datum då anslaget sätts upp
2021-06-07

Datum då anslaget tas ned
2021-06-29

Förvaringsplats för protokollet
Miljö- och byggenheten

Sekreterare
Monica Bergne

Anslag/bevis: Bildningsutskottet 2021-05-26

Beslutsinstans
Bildningsutskottet

Sammanträdesdatum
2021-05-26

Datum då anslaget sätts upp
2021-06-07

Datum då anslaget tas ned
2021-06-29

Förvaringsplats för protokollet
Barn- och utbildningsförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Kristina Lundberg

Anslag/bevis: Socialutskottet extra 2021-06-10

Beslutsinstans
Socialutskottet extra, omedelbar justering

Sammanträdesdatum
2021-06-10

Datum då anslaget sätts upp
2021-06-10

Datum då anslaget tas ned
2021-07-02

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen, Golfvägen 1

Sekreterare
Annelie Steger Engholm

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 2021-06-03

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-06-03

Datum då anslaget sätts upp
2021-06-11

Datum då anslaget tas ned
2021-07-03

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Sekreterare
Terese Renbro