Rättviks kommun
Rättviks kommun

Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag och bevis, tillkännagivanden och kungörelser.

På tavlan anslås tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelsen
  • nämnder
  • utskott

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Anslag och bevis

Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder och utskott anslås. Det finns möjlighet att överklaga 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Tillkännagivanden

Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på anslagstavlan minst en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen fattat kan du överklaga beslutet.

Mer om hur du överklagar ett beslutöppnas i nytt fönster

Mer om hur du överklagar ett beslut hos miljö- och byggnadsnämndenöppnas i nytt fönster

Kungörelser, underrättelser och tillkännagivanden

Kungörelse: Följande detaljplaner inom Rättviks kommun, Dalarnas län har vunnit laga kraft under år 2017

Följande detaljplaner inom Rättviks kommun Dalarnas län har vunnit laga kraft under år 2017:

Dp för Mangeln 1 (Fellbys) vann laga kraft 2017-10-17
Dp för Lerdal 31:28 (Werkmästergatan) vann laga kraft 2017-10-17

Den, som vill ha ersättning för skador som åsamkas av ovanstående detaljplaner måste enligt 14 kap. plan- och bygglagen, väcka talan vid mark-och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum, planen vann laga kraft (se ovan). Talan får dock väckas senare, om skadan inte rimligen kunde förutses inom angiven tid.

Kommunstyrelsen
Rättviks kommun

Anslag/bevis: Miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-12

Beslutsinstans
Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-12-12

Datum då anslaget sätts upp
2018-12-12

Datum då anslaget tas ned
2019-01-10

Förvaringsplats för protokollet
Miljö- och byggenheten

Sekreterare
Monica Bergne

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 2018-12-13

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-12-13

Datum då anslaget sätts upp
2018-12-20

Datum då anslaget tas ned
2019-01-11

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Ulf Israelsson

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 2018-12-18

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-12-18

Datum då anslaget sätts upp
2019-01-02

Datum då anslaget tas ned
2019-01-24

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Ulrika Tysk

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 2019-01-03

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-01-03

Datum då anslaget sätts upp
2019-01-08

Datum då anslaget tas ned
2019-01-30

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Ulrika Tysk

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 2019-01-08

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum
2019-01-08

Datum då anslaget sätts upp
2019-01-15

Datum då anslaget tas ned
2019-01-30

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Ulrika Tysk