Rättviks kommun
Rättviks kommun

Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag och bevis, tillkännagivanden och kungörelser.

På tavlan anslås tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med:

  • kommunfullmäktige
  • kommunstyrelsen
  • nämnder
  • utskott

Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Anslag och bevis

Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder och utskott anslås. Det finns möjlighet att överklaga 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Fullmäktiges sammanträden ska kungöras på anslagstavlan senast en vecka före sammanträdesdagen.

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen fattat kan du överklaga beslutet.

Mer om hur du överklagar ett beslutöppnas i nytt fönster

Mer om hur du överklagar ett beslut hos miljö- och byggnadsnämndenöppnas i nytt fönster

Kungörelser, underrättelser och tillkännagivanden

Kungörelse: Följande detaljplaner inom Rättviks kommun, Dalarnas län har vunnit laga kraft under år 2018

Följande detaljplan inom Rättviks kommun Dalarnas län har vunnit laga kraft under år 2018:

Dp för Oreplasts verksamhet (Näset 196:14) vann laga kraft 2018-10-17

Den, som vill ha ersättning för skador som åsamkas av ovanstående detaljplan måste enligt 14 kap. plan- och bygglagen, väcka talan vid mark-och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum, planen vann laga kraft (se ovan). Talan får dock väckas senare, om skadan inte rimligen kunde förutses inom angiven tid.

Kommunstyrelsen
Rättviks kommun

Anslag/bevis:Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas arbetsutskott 2020-08-27

Beslutsinstans
Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-08-27

Datum då anslaget sätts upp
2020-09-09

Datum då anslaget tas ned
2020-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Regionkontoret, Vasagatan 27 Falun

Sekreterare
Lena Olovsson

Anslag/bevis:Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 2020-08-27

Beslutsinstans
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna

Sammanträdesdatum
2020-08-27

Datum då anslaget sätts upp
2020-09-09

Datum då anslaget tas ned
2020-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Regionkontoret, Vasagatan 27 Falun

Sekreterare
Lena Olovsson

Anslag/bevis: Socialutskottet 2020-09-10

Beslutsinstans
Socialutskott, omedelbar justering

Sammanträdesdatum
2020-09-10

Datum då anslaget sätts upp
2020-09-10

Datum då anslaget tas ned
2020-10-02

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen

Sekreterare
Annelie Steger Engholm

Anslag/bevis: Socialutskottet 2020-09-10

Beslutsinstans
Socialutskott

Sammanträdesdatum
2020-09-10

Datum då anslaget sätts upp
2020-09-16

Datum då anslaget tas ned
2020-10-08

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen

Sekreterare
Annelie Steger Engholm

Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 2020-09-10

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-09-10

Datum då anslaget sätts upp
2020-09-18

Datum då anslaget tas ned
2020-10-10

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Sekreterare
Terese Renbro

Anslag/bevis: Samhällsutvecklingsutskottet 2020-09-15

Beslutsinstans
Samhällsutvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum
2020-09-15

Datum då anslaget sätts upp
2020-09-21

Datum då anslaget tas ned
2020-10-13

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret, Vasagatan 1

Sekreterare
Angelica Maalouf

Anslag/bevis: Socialutskottet 2020-09-22

Beslutsinstans
Socialutskott extra, omedelbar justering

Sammanträdesdatum
2020-09-22

Datum då anslaget sätts upp
2020-09-22

Datum då anslaget tas ned
2020-10-14

Förvaringsplats för protokollet
Socialförvaltningen

Sekreterare
Annelie Steger Engholm

Anslag/bevis: Allmänna utskottet 2020-09-14

Beslutsinstans
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2020-09-14

Datum då anslaget sätts upp
2020-09-22

Datum då anslaget tas ned
2020-10-14

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret

Sekreterare
Angelica Maalouf

Anslag/bevis: Språktolknämnden i Dalarna 2020-09-17

Beslutsinstans
Språktolknämnden i Dalarna

Sammanträdesdatum
2020-09-17

Datum då anslaget sätts upp
2020-09-24

Datum då anslaget tas ned
2020-10-16

Förvaringsplats för protokollet
Gamla Stadshuset, Borlänge

Sekreterare
Rebecka Lindmark

Anslag/bevis: Bildningsutskottet 2020-09-16

Beslutsinstans
Bildningsutskottet

Sammanträdesdatum
2020-09-16

Datum då anslaget sätts upp
2020-09-25

Datum då anslaget tas ned
2020-10-17

Förvaringsplats för protokollet
Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare
Kristin Solvik