Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Karta med byggnader, vägar och grönområden utritade.

Exempel på en detaljplan.

Detaljplaner

På detaljerad nivå sker regleringen av mark- och vattenanvändningen med hjälp av detaljplaner. Detaljplaner anger mer i detalj hur mark och vatten får nyttjas för begränsade delar av kommunen.

Detaljplaner ska redovisa användningen av allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt gränserna för dessa.

En detaljplan är juridiskt bindande och får inte vara mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. 

Områdesbestämmelser

Vid sidan av detaljplaner finns ett enklare planinstrument som kallas områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser används för reglering av ett fåtal frågeställningar och kan användas för att säkerställa syften i översiktsplanen. Exempel på det är att reservera mark för visst ändamål, reglera egenskaper i befintlig bebyggelse eller öka alternativt minska bygglovplikten inom ett visst område.

Kontakt

Kommunarkitekt
Michelle Ekinci
0248-70 161

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik
mark.plan@rattvik.se