Rättviks kommun
Rättviks kommun

Ansökan och anmälan för enskilt avlopp

När du planerar att bygga om eller bygga ett nytt avlopp ska du kontakta miljö- och byggenheten för prövning av avloppsfrågan. För ett BDT-avlopp* krävs en anmälan och för ett WC-avlopp* en ansökan.

Så här handläggs ditt ärende

1. Innan du kan fylla i din ansökan, anmälan behöver du:

 • Ta reda på vilken anläggning du vill bygga.
 • Kontakta miljö- och byggenheten för en inspektion av platsen, helst i samband med att en provgrop har grävts.
 • Provgrop, minst två meter djup, grävs där avloppsvattnet ska släppas ut i marken.

2. Du sänder följande till miljö- och byggenheten:

 • Ansökan och anmälan, där anläggningens RSK-nr anges. (Om det inte finns anges anläggningens fabrikat och typbeteckning).
 • Situationsplan med
  • Planerad avloppsanläggning.
  • Vattentäkter (G=grävd, B=borrad) utmärkta inom 50 meter uppströms och 200 meter nedströms det planerade avloppet.
  • Bergvärmeborrhål inom 100 meter.
  • Uppställningsplats för slambil.
 • Om det till anläggningen finns en bädd i marken, ska en tydlig ritning bifogas, ovanifrån och en genomskärningsbild. Ritningen ska ange material, om grus ska kornstorlek anges, om krossat ska materialet vara tvättat. Mått ska anges på bäddens yta, tjocklek på lager och bäddens nivå i förhållande till markytan.

3. Miljö- och byggenheten handlägger din ansökan eller anmälan. Om den godkänns skickar miljö- och byggenheten ett beslut om tillstånd samt en entreprenörs­rapport.

4. När du fått tillståndet kan arbetet med att anlägga avloppet starta.

5. Entreprenörsrapporten ska fyllas i när anläggningen byggs och anläggandet ska dokumenteras med tydliga foton. Rapport och foton skickas till till miljö- och byggenheten inom fyra veckor från anläggandet.

6. Ärendet avslutas med att miljö- och byggenheten granskar entreprenörsrapport och bilder. Om anläggningen är godkänd sänds handlingar om avloppet till Dala Vatten och Avfall AB, för information till slamtömningsregistret.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift, som fastställs av kommunfullmäktige, för prövning av ansökan/anmälan.

Avgift för anläggning

 • Avloppsanordning för ett till fem hushåll
  5 800 kronor.
 • Avloppsanordning utan WC
  4 350 kronor.
 • Avloppsanordning för fler än fem hushåll,
  11 600 kronor.
 • WC till sluten tank
  2 900 kronor.
 • Anslutning av WC till befintlig avlopps­anordning,
  2 900 kronor.

* Förklaring
BDT-avlopp (avloppsvattnet från bad, disk och tvätt).
WC-avlopp (WC = vattenklosett).

Blanketter

Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
Fax 0248-70 127
miljo.bygg@rattvik.se

Miljöinspektör

Barbro Wallgren
0248-70 144

Besöksadress
Polishuset, ingång Torggatan 18, Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik

Dala Vatten och Avfall ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kundtjänst 020-20 02 10