Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Lupp i Rättvik

Framsida Lupp-rapport 2018

Framsida Lupp-rapport 2018

LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, och enkäten är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Enkäten är en omfattande undersökning om ungas livssituation, den är indelad i sju olika områden.

  • fritid
  • skola,
  • politik, samhälle och inflytande
  • trygghet
  • hälsa
  • arbete
  • framtid

Rättviks kommun har genomfört LUPP-undersökningen tre gånger. LUPP genomfördes under hösten 2018 av grundskolans årskurs åtta och gymnasiets årskurs två.

Resultatet för undersökningen 2018 ska användas av politiker och tjänstemän i Rättviks kommun i arbetet med att skapa en kommun där unga trivs och känner att de har möjlighet att påverka sina levnadsvillkor. Nedan finner du en sammanfattning av resultatet från 2018. Vill du ta del av hela Lupp-rapporten kontakta ungdomsstrateg Stina Evbjer.

Sammanfattning Lupp 2018

Fritiden i Rättvik

Majoriteten av ungdomarna (91 %) i Rättvik är nöjda med sin fritid. Totalt svarar 68 % att det finns väldigt eller ganska mycket att göra på fritiden. Generellt svarar tjejer att de tycker att det finns saker att göra på fritiden i mindre utsträckning än killar. Andelen killar som tycker att det finns saker att göra på fritiden har ökat sedan 2015.
Andelen ungdomar i Rättvik som tränar/idrottar minst en gång i veckan har ökat sedan
2015. Andelen ungdomar som håller på med kreativa saker på fritiden har däremot minskat.

Cirka var fjärde ungdom i Rättvik tycker att det saknas fritidsaktiviteter där de bor. Gällande vad unga gör på fritiden finns det en del könsskillnader. Tjejer och killar tränar i ungefär lika stor grad, däremot spelar killar i klart högre grad data-, online eller tv-spel. Tjejer svarar däremot i högre grad än killar att de är ute i naturen håller på med kreativa saker som foto och film samt spelar teater/gör musik eller dansar.

Skola

Andelen högstadieungdomar som är nöjda med skolan har minskat sedan 2015. Andelen gymnasieelever som är nöjda med utbildningen är högre än rikssnittet för Lupp.

Den totala andelen högstadieelever som instämmer i att våld, rasism och mobbning förekommer i skolan har ökat kraftigt sedan 2015. Vad gäller frågan om sexuella trakasserier syns exempelvis en ökning från 10 % år 2015 till hela 29 % år 2018. Andelen som instämmer i att rasism förekommer har ökat från 20 % till 48 %. Det är klart högre än rikssnittet. På gymnasiet syns inga sådana ökningar. Här ligger Rättvik även på samma nivå som rikssnittet.

Överlag framgår det att högstadieungdomarna är mindre nöjda än gymnasieungdomarna med en rad centrala aspekter av ungdomarnas skolsituation.

Delaktighet och inflytande

Hälften av ungdomarna i Rättvik vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen. Andelen killar som vill påverka har minskat sedan 2015. Vid en jämförelse med 2015 framgår även att andelen tjejer som anser sig ha stora möjligheter att föra fram sina åsikter har minskat, medan motsatt trend syns bland killarna, där andelen killar som anser sig ha stora möjligheter alltså har ökat kraftigt.

Andelen ungdomar i Rättvik som är intresserade av vad som händer i andra länder har minskat och ligger även under rikssnittet för Lupp. Även vad gäller intresset för samhällsfrågor i allmänhet syns ett lägre intresse i Rättvik jämfört med rikssnittet. Andelen som är intresserade av politik har däremot ökat och ligger även på en liknande nivå som rikssnittet.

Trygghet och utsatthet

En hög andel av ungdomarna känner sig alltid eller oftast trygga hemma, i bostadsområdet, på träningen, på väg till eller från skolan samt i skolan. På stan/i centrum, i kollektivtrafiken och på fritidsgårdar är ställen där ungdomarna känner sig mindre trygga. Detta gäller framförallt tjejerna.

37 % av killarna i årskurs 8 svarar att någon har hotat dem de senaste sex månaderna. 28 % av tjejerna i årskurs 8 svarar detsamma. Killar har i högre utsträckning än tjejer råkat ut för stöld. Vad gäller sexuellt våld/utnyttjande svarar däremot tjejerna att det har hänt i högre utsträckning än killarna.

Mer än var tredje högstadieelev har blivit mobbad eller trakasserad enstaka gånger eller en längre period det senaste halvåret. På gymnasiet har 30 % av tjejerna och 25 % av killarna utsatts för detsamma. En klar majoritet av de som utsatts för mobbning svarar att det skett i skolan.

Ungas hälsa i Rättvik

En majoritet av ungdomarna i Rättvik svarar att de är nöjda med livet som helhet, med familjen och med kompisarna. Tjejer i årskurs 8 utmärker sig dock som klart mindre nöjda när det kommer till livet i sin helhet. Killar i årskurs 2 är den grupp som är mest nöjda med kompisar, samtidigt som de är minst nöjda med familjen.

I Rättvik svarar totalt 75 % av ungdomarna att de mår mycket eller ganska bra. Tjejer skattar sin hälsa som bra i lägre grad än vad killar gör. Andelen tjejer som upplever att de är stressade flera gånger i veckan eller oftare är något högre än rikssnittet. Totalt upplever 40 % av tjejerna att de ofta känner sig nedstämda eller deppiga, att jämföra med 14 % av killarna.

Vad gäller konsumtion av alkohol (ej folköl), svarar tjejerna att de dricker oftare än killarna. På frågan om hur ofta ungdomarna dricker så att de känner sig fulla, svarar däremot en större andel killar än tjejer, av de som vid något tillfälle druckit alkohol, att de dricker så att de känner sig fulla minst en gång i månaden. På högstadiet svarar 64 % av de som vid något tillfälle druckit alkohol att de dricker så att de känner sig fulla minst en gång per månad. Det är en tydlig ökning sedan 2015, då motsvarande siffra var 44 %.

Kontakt

Ungdoms- och fritidsenheten
0248-70 226
fritid@rattvik.se

Vik. ungdomsstrateg
Emma Lundblad
0248-70 288