Rättviks kommun
Rättviks kommun

Förstelärare

I Rättviks kommun finns 12 förstelärare. Förstelärarna bedöms vara särskilt yrkesskickliga och har visat god förmåga att förbättra elevernas studieresultat.

De ska förutom att undervisa bidra till utvecklingen av grundskolan och gymnasiet i kommunen. Detta genom att bland annat:

  • sprida goda undervisningsexempel.
  • utveckla och sprida den formativa undervisningen och således den formativa bedömningen.
  • testa och utvärdera nya metoder.

Hur de funderar och hur deras vardag ser kan du läsa om i bloggen ”Rättviks förstelärare” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundskolans förstelärare

Ann-Louise Johansson

Ann-Louise Johansson

Vikarbyns skola åk F-5

Ann-Louise Johanssons försteläraruppdrag är att utveckla det språk, läs- och skrivutvecklande arbetet i främst förskoleklass och åk 1. Att använda datorn som verktyg för sin läs och skrivinlärning.

Målet är att öka elevernas språk, läs- och skrivförmåga.


Anna Karlsson

Anna Karlsson

Rättviksskolan år 6-9
Undervisar i: matematik och naturorienterande ämnen (no), speciallärare

Anna Karlsson arbetar som speciallärare och ma/no-lärare på Samundervisningen, Rättviksskolan.

Hon arbetar med att utveckla extra anpassningar och särskilt stöd såväl analogt som digitalt samt ser över stödmallar, strukturhjälpmedel och dylikt som kan användas vid till exempel klassundervisning. Behjälplig vid elevdokumentation, utredningar, kartläggningar och åp (åtgärdsprogram).


Sara Sommar

Sara Sommar

Vikarbyns skola åk F-5
Speciallärare

Sara Sommars försteläraruppdrag är att utveckla organisationen och genomförandet av specialpedagogiska insatser med fokus på ett främjande och förebyggande arbetssätt. Detta genom att utveckla och anpassa undervisningen och lärmiljön så att den möter fler elevers behov.

Hon ansvarar för det kollegiala lärandet på enheten och arbetar då med skolutveckling inom det specialpedagogiska fältet. Syftet är ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt.

Maria Nordahl

Maria Nordahl

Rättviksskolan

Undervisar i: Biologi och Kemi åk 6-9

Maria Nordahls uppdrag fokuserar på Lärande för Hållbar Utveckling, Globala målen och elevinflytande i hållbarhetsfrågor. Detta gör hon genom att samarbeta med kommunens ungdomsstrateg och Miljötingets projektledare och som kontaktperson för Miljötinget.

I undervisningen kopplar Maria alltid till Globala målen och strävar efter mer ämnesövergripande arbeten.


Linda Loman.

Linda Loman

Nyhedsskolan åk F-6

Linda Loman arbetar som lärare på Nyhedsskolan, F-6. Lindas uppdrag är att utveckla det digitala arbetet i klassrummet.

Hon har bland annat workshops med kollegor, och i samarbete med projektet Digidel programmerings­aktiviteter för kommunens alla åk 2–5.

Helena Ehrling

Helena Ehrling

Rättviksskolan

Helena Ehrlings uppdrag är att handleda och stötta personal i en särskild undervisningsgrupp. Tillsammans med personal ska hon strukturera upp verksamheten och handleda kring det pedagogiska innehållet.

Helena ska arbeta fram ett förslag till kommunen om hur skolan ska arbeta med elever som behöver fjärrundervisning. Hon ska också utveckla arbetet med stödmallar och stödstrukturer i Rättviksskolans pedagogiska utvecklingsgrupp.

Lisa Jacobs.

Lisa Jacobs

Rättviksskolan

Lisa Jacobs arbetar huvudsakligen som ämneslärare i engelska, franska och svenska på Rättviksskolan. Hon arbetar också som fransklärare gentemot GysamNets fjärrundervisningsprojekt med moderna Språk på Gymnasiet.

Inom ramen för försteläraruppdraget leder Lisa moment av kollegialt utvecklingsarbete, inbjuder till aktionsforskningsinspirerade arbetsformer samt stöttar skriftlig praktik i trygghetsärenden. Lisa drivs av ett intresse för att diskutera och samverka kring yrkets villkor och dilemman.

Gymnasieskolans förstelärare

Daniel Magdic

Daniel Magdic

Stiernhööksgymnasiet Rättvik

Undervisar i: samhälls­kunskap och historia

Daniel Magdic är ämneslärare i samhällskunskap och historia på Stiernhööksgymnasiet. Daniels försteläraruppdrag är att utveckla internationaliseringen på skolan.

Det handlar till exempel om att:

  • Upprätta rutiner för hur utbyten och resor ska genomföras.
  • Driva internationella projekt.
  • Bistå med hjälp till de som önskar starta upp internationella kontakter och utbyten.
Carrie Nygren

Carrie Nygren

Stiernhööksgymnasiet

Undervisar i: engelska

Carrie Nygren har jobbat som lärare i Rättviks kommun sedan 2004. Hon har varit ämneslärare i engelska på Stiernhööksgymnasiet sedan 2016.

Hennes försteläraruppdrag är, bland annat, att driva ett treårigt projekt som innebär ett nytt tankesätt vad gäller engelskundervisning i kommunen.

Hennes vision är att samtliga lärare ser sin egen undervisning i ämnet/stadiet som både ett slutmål såväl som ett delmål för den enskilde eleven. Detta för att alla elever, oavsett gymnasieskola eller program, måste klara kursen engelska 5 med minst ett E för att ta examen. För att uppnå detta måste varje lärare, från årskurs 3 till 9, ha kunskap om kraven för minst betyg E som nästa årskurs eller kurs som eleven kommer att läsa.

Therese Haglund

Therese Haglund

Stiernhööksgymnasiet

Yrkeslärare

Therese Haglund jobbar på Stiernhööksgymnasiet som yrkeslärare. Therese försteläraruppdrag är att utarbeta metoder med hjälp av digitala verktyg för att möjliggöra formativ bedömning när elever är på APL.

Målet är att skapa bra förutsättningar för lärare att kunna följa och stödja elevens kunskapsutveckling och samtidigt få en bättre bedömningsgrund av elevens lärande.

Kari Bryngelsson

Kari Bryngelsson

Stiernhööksgymnasiet

Kari Bryngelsson arbetar som ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk på Stiernhööks­gymnasiet. Hon påbörjade sitt försteläraruppdrag i januari 2021

Uppdraget innefattar olika delprojekt som till exempel:

  • Organisera undervisningen för andraspråkselever.
  • Samarbeta med gymnasiets digitaliseringspedagog i syfte att hitta verktyg som underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter.
  • Hitta vägar för att föra ihop karaktärs- och kärnämnen på gymnasiets yrkesprogram.
Erik Svadling

Erik Svadling

Erik Svadlings försteläraruppdrag är att sprida metoden ”att använda små whiteboards i undervisningen” till lärare i kommunen. Han bedriver också en studie om hur arbetsmetoden fungerar på olika stadier och i olika ämnen.