Rättviks kommun

Hjälp i hemmet

Du som på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom har svårt att klara dig själv kan ansöka om olika stöd- och hjälpinsatser i hemmet.

Insatserna ges i och utanför det egna hemmet för att underlätta den dagliga livsföringen och för att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet. Insatser kan även ges i form av korttidsboende och dagverksamhet. För att få insatser ska du ta kontakt med någon av våra biståndshandläggare.

All personal har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får tala om för andra vad du berättat eller vad de fått veta när de är hos dig.