Rättviks kommun

Bra folkhälsa förebygger olyckor

Folkhälsan ansvarar för att underlätta samverkan mellan samhällets olika aktörer i syfte att stärka kommuninnevånarnas hälsa och livskvalitet. Arbetsnamnet är "Ett gott liv för alla – ett hälsosamt åldrande hela livet".

Äldre personer är en resurs

Vi anser att äldre personer är en resurs i samhället – och den resursen vill vi stärka. Vi vill öka medvetenheten om att äldre människors deltagande och engagemang är en samhällsinvestering och en tillgång för den enskilda människan. Vi vill också öka kunskapen om tillgängliga aktiviteter och åtgärder som främjar ett hälsosamt åldrande.

Värdemässig grund i vårt arbete är KASAM (Känsla av sammanhang) och Det goda livets fem pelare;

  • Meningsfull sysselsättning,
  • Social gemenskap-Mötesplatser,
  • Rörelse i vardagen,
  • Bra matvanor
  • Trygghet och Säkerhet i vardagen.

Via folkhälsan Rättviks kommun kan du till exempel få vägledning om du vill förändra dina levnadsvanor. Här kan du också få kunskap och information om kommunens mötesplatser och aktiviteter. Samla gärna en grupp och boka in kommunens folkhälsostrateg.

I Rättviks kommunhus kan du hämta informationsmaterial. De finns också här som länkar och pdf (för egen utskrift). De flesta länkarna och filmerna är från Socialstyrelsens webbplats – den nationella fallförebyggande kampanjen Balansera mera 2016.