Rättviks kommun
Rättviks kommun

Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan komma från mark, byggnadsmaterial och via dricksvattnet. Radon kan finnas i dricksvattnet framför allt om vattnet kommer från en borrad brunn, kallkälla eller grävd brunn där vattnet kommer från sprickor i berg. När radonhaltigt vatten används till dusch, bad och disk avgår radon till inomhusluften. Förhöjda radongashalter inomhus kan orsaka lungcancer, risken ökar om man är rökare.

Faktorer som påverkar radonhalt inomhus är:

  • Radon från marken läcker in via otätheter i byggnaden. Lufttrycket inomhus är oftast är lägre än utomhus, därför kan radonhaltig jordluft sugas in i huset, särskilt om marken är genomsläpplig och husets grund otät.
  • Byggnadsmaterial som innehåller blå lättbetong avger mer än andra stenmaterial.
  • Radon via dricksvattnet.
  • Otillräcklig ventilation.

Bidrag till radonsanering

Har du problem med radon i ditt småhus?

Från och med 1 juli 2018 kan du som småhusägare ansöka om bidrag för radonsanering. Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anses vara rimliga för åtgärderna. Du kan få högst 25 000 kronor. Regeringen har avsatt totalt 31,5 miljoner kronor för 2018 och 72 miljoner årligen för 2019 till 2021.

För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras. Bidrag lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel.

Arbetet med åtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.

På Boverkets webbplats finns mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och ansökan för bidraget.

Mätning av radon

I luft

Mätning av radon i luften görs under eldningssäsongen (1 oktober - 30 april) i bostadsutrymme, vanligen med hjälp av mätdosor. De ska normalt sitta uppe i två till tre månader för att få ett årsmedelvärde. Vid till exempel en husförsäljning kan en korttidsmätning göras, men felmarginalen blir då större och något årsmedelvärde erhålls inte.

Om radongashalten överstiger riktvärdet 200 Bq/m3 anses bostaden vara en olägenhet för människors hälsa. Se mer om gränsvärden på stralsakerhetsmyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mätning, ta kontakt med ett ackrediterat laboratorium som skickar ut mätdosor och sedan analyserar dem. Swedac-ackrediterade företag som utför radonmätning finns på Swedac.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Miljö- och byggenheten kan hjälpa till med att göra en beställning via radonova.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I vatten

Vattenprov för radonanalys kan tas under hela året. Provtagningsflaskor kan hämtas på miljö- och byggenheten för analys genom alcontrol.com

Observera att mätning av radon bekostas av beställaren.

Åtgärder

Beroende på varifrån radonet kommer och hur hög halten är finns ett antal åtgärder för att sänka radonhalten.

Bidraget för att åtgärda radonhalter över 200 Bq/m3 i luft upphörde 31 december 2014. ROT-avdraget kan dock nyttjas för åtgärderna.

Vid nybyggnation ställs krav på utförandet beroende på vilken radonhalt som har uppmätts eller bedöms finnas i området. Det kan till exempel byggas radonsäkert.


Kontakt

Miljö- och byggenheten

Växel 0248-70 000
miljo.bygg@rattvik.se

Postadress
Rättviks kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
795 80 Rättvik