Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Skolskjuts

Skolskjuts – grundskolan åk F-9

Enligt skollagen 9 kap. 15 b § och 10 kap. 32 § är varje kommun skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskola, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller av någon annan särskild omständighet.

Skolskjuts gäller mellan elevens folkbokföringsadress och den skola som kommunen placerat eleven i och anordnas i anslutning till skoldagens början och slut i form av skolkort och i vissa fall särskild anordnad skolskjuts.

Nytt sätt att ansöka om skolskjuts till läsåret 2021/2022

Våren 2021 införs ett nytt sätt för att ansöka om skolskjuts. Du som vårdnadshavare måste göra en ansökan om ditt barn behöver åka buss till skolan. Detta gäller även dig med barn som redan har skolkort. Inga skolkort skickas ut eller laddas på om inte en ansökan är gjord.

Du ansöker om skolskjuts via vår e-tjänst ”Skolskjuts – Ansökan för grundskolan” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Inloggning görs med e-legitimation eller Bank-ID.

Det nya ansökningsförfarandet gäller barn i förskoleklass och grundskola med undantag för elever i särskola. Förändringen gäller inte heller elever i gymnasieskolan.

Familjehemsplacerade elever, elever med skyddad identitet, elever med tillfälligt personnummer och de som inte har möjlighet att ansöka digitalt kan ansöka på blankett. Kontakta då trafiksamordnare Jeanette Engström via mejl jeanette.engstrom@rattvik.se eller telefon 0248-70 155.

Ansökan

Alla elever som har rätt till skolskjuts i förskoleklass och grundskola, med undantag för elever i särskola, ska ansöka en gång per läsår. Om förutsättningarna ändras under skolåret, till exempel på grund av flytt eller byte av skola, ska ny ansökan göras.

Fritidshem

Skolskjuts gäller endast till och från skolans ordinarie verksamhet. Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavaren själv för.

Växelvis boende

Skolskjuts kan, efter ansökan, beviljas de elever vars vårdnadshavare lever åtskilda men har gemensam vårdnad. Eleven måste vid växelvis boende bo minst en tredjedel av tiden hos den ene vårdnadshavaren för att det ska betraktas som varaktigt boende, annars betraktas det som umgänge.

Om eleven går i skola i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun har eleven inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen.

Särskilda skäl

Vid beslut om skolskjuts av särskilda skäl, tas hänsyn till elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Intyg krävs då.

Intyget ska vara aktuellt och behov av skolskjuts ska styrkas. Lämpligt intyg kan utfärdas av sakkunnig och insatt part såsom läkare, psykolog, skolhälsa, rektor eller liknande. Vårdnadshavare eller familjemedlem är inte godkänd som utfärdare av intyg.

Skolskjuts vid skolval

De elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i har inte rätt till skolskjuts. Om eleven är berättigad till skolskjuts till sin placeringsskola får eleven ett busskort som kan användas till vald skola, i de fall det inte innebär en merkostnad för kommunen. Ingen kompletterande trafik sätts in.

Ansvar

(se även punkt 4 i Skolskjutsreglementet)

  • Vårdnadshavare har ansvaret för att eleven på ett tryggt och säkert sätt kommer till och från av kommunen anvisad hållplats
  • Skolan ansvarar för säkerheten inom skolans område och vägen mellan skolområdet och skolhållplats, samt ansvarar för lämplig tillsyn i samband med väntetid mellan skoldag och ankomst/avgångstid för skolskjuts
  • Eleven ska använda säkerhetsbälte, om sådant finns, och uppträda på ett respektfullt sätt mot andra resenärer, chaufförer och fordon

Förlorat eller trasigt busskort

Hantering av borttappade eller trasiga kort sker också i en e-tjänst, Skolskjuts - Hantera skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här kan beställning av nytt kort lätt göras. I samma tjänst kan du dessutom säga upp din skolskjuts om den inte längre behövs.

Tillfälligt behov på grund av olycksfall

Om en elev skadar sig under skoltid eller skadar sig på vägen till eller från skolan ersätter kommunolycksfallsförsäkringen skolskjuts om behov finns. Elevens vårdnadshavare ska anmäla olycksfallet till försäkringsbolaget genom att antingen ringa eller göra anmälan på Folksams webbsida (läkarintyg krävs).

Om skada uppkommer på fritiden ska vårdnadshavare alltid i första hand kontrollera om eleven har egen olycksfallsförsäkring som täcker kostnaden för skolskjuts.

Hur skolskjuts anordnas

Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationsmedel (linjetrafik) och i andra hand med särskild skolbuss eller skoltaxi. Rätt till skolskjuts innebär inte att skolskjuts ordnas från bostadsadressen. Elever kan exempelvis hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet.

Kontakt

Trafiksamordnare
Jeanette Engström
0248-70 155

Ansökan skickas till
Rättviks kommun
Trafiksamordnaren
795 80 Rättvik