Rättviks kommun

Verksamhetsidé, mål och arbetssätt, lärmiljöer

Barn och pedagog ritar tillsammans

Verksamhetsidé

Vi bedriver vår verksamhet utifrån läroplanen (Lpfö98, rev 2016) och enskilda förskolornas aktuella handlingsplaner. Vi planerar vår verksamhet med utgångspunkt från barnens intressen. Vi tror på att skapa ett gemensamt lärandeklimat där alla pedagoger nyfiket letar efter ny kunskap tillsammans med barnen. Pedagogerna är medforskare. Lärande och lek bildar en helhet där både barn och vuxna initierar aktiviteter och vidgar varandras förslag. Samspelsklimatet är öppet och engagerat. Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barnens lärprocesser.

Mål och arbetssätt

På förskolorna kännetecknas vår barnsyn av att vi ser att barnen kan och vill själva. Vi strävar efter att barnen ska äga sin verksamhet. Vi låter barnen försöka och ger dem tid för lärande och utveckling.

Detta gör vi genom att:

  • Vi är nära barnen
  • Vi möter och försöker förstå barnens intresse, vilja och behov
  • Vi lyssnar och uppmuntrar
  • Vi är vuxna som leker och intar olika roller i leken
  • Vi agerar språkrör för att barnet ska kunna uttrycka sina avsikter och behov

Vi vill uppnå en pedagogisk samsyn mellan grupperna och pedagogerna lever efter devisen ”alla barn är allas barn och alla barn har rätt till alla pedagoger” och arbetar vid behov obehindrat över avdelningsgränserna.

Pedagogisk dokumentationen synliggör barns lärande, och ger möjligheter att kommunicera och reflektera tillsammans med barnen, föräldrar och kollegor emellan, kring barnens lärande och utveckling. Dessutom är den ett underlag i vår kvalitetsutveckling.

Barnen delas in i mindre grupper utifrån deras intressen vilket möjliggör och främjar deras lärande, kommunikation och sociala samspel. På våra förskolor får barnen lära sig att respektera allt levande och med nyfikenhet följa årstidernas växlingar.

Lärmiljöer

Under dagen arbetar vi i mindre grupper för att på bästa sätt kunna utnyttja inne och ute miljön. Vi vill skapa en lugn miljö där det finns utrymme för varje enskilt barn att vara och ta för sig i leken.

Vi strävar efter att skapa en miljö som är tydlig och inbjuder till lek. Vi vill att barnen ska veta vad som förväntas av dem när de kommer in i ett rum. Vi arbetar för ett tydligt vardagsarbete med återkommande rutiner. Syftet med det är att skapa en trygg miljö både för barn och vuxna.

Förskolorna har egna gårdar och närhet till parker och grönområden. Barnen får göra spännande utflykter i naturen och närområden.