Rättviks kommun
Rättviks kommun

Avgifter och regler

 • Förskola
 • Pedagogisk omsorg (familjedaghem)
 • Allmän förskola

Riktlinjer 

Ansök om plats görs via vår e-tjänst eller i undantagsfall på blankett som skickas till

Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

Kö och platstilldelning

Ansök senast fyra månader före önskat startdatum till förskola och pedagogisk omsorg. Kötiden räknas från den dagen ansökan kommer till oss. Ange vid ansökan om barnet har speciella behov, till exempel annat modersmål, funktionsnedsättning, allergi eller annat.

Schemaändring eller frånvaro

Schemaändringar registreras via vår e-tjänst eller på blankett.
Gör ändringen senast fem dagar innan det nya schemat ska börja gälla.

Anmäl frånvaro (sjuk) och planerade ledigheter med vår SMS-tjänst till nummer 076-944 60 51 eller direkt till personalen.

Avgiftspliktiga personer–platsinnehavare

Avgiften är gemensam för sambo/gifta eller ensamstående föräldrar. Den beräknas på inkomsten i den familj där barnet är folkbokfört.

Gemensam vårdnad och växelvis boende

Om ni bor på skilda håll i kommunen och har ett gemensamt behov av barnomsorg kan ni få delad faktura. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive familj och faktura skickas till båda föräldrarna (ansök på Delad faktura). Den sammanlagda avgiften överstiger inte avgiften för en plats.

Avgiftsgrundande inkomst

Till bruttoinkomsten hör föräldrarnas hela förvärvsinkomst.
Till avgiftsgrundande inkomst, familjeinkomst, hör även följande ersättningar och bidrag.

 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning.
 • Pension (ej barnpension) och livränta.
 • Föräldrapenning.
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvodesersättning.
 • Sjukbidrag och sjukpenning.
 • Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd.
 • Aktivitetsstöd.
 • Familjebidrag i form av familjepenning.
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning.

Inkomstuppgift

Föräldrarna har eget ansvar att anmäla förändringar av sin inkomst till oss. Inkommer inte förnyade inkomstuppgifter har vi rätt att debitera maxtaxa.

Erläggande av avgift

Ersättning betalas som fast månadsavgift i efterskott. Avgiften tas ut från första inskolningsdagen. Avgiften debiteras 12 månader per år.

Om du inte betalar och ligger efter med betalningen i två månader kan avstängning från fortsatt placering ske.

Vad kostar förskola och pedagogisk omsorg, barn 1–5 år

​Enligt Skolverkets förordning 2001:160 höjs inkomsttaket i maxtaxan från 1 januari 2019.

Det innebär ny högsta avgiftsbelopp per månad. Inkomsttaket höjs från 46 080 kronor till 47 490 kronor.

 • Barn 1: 3 % av bruttoinkomsten – högst 1 425 kronor per månad.
 • Barn 2: 2 % av bruttoinkomsten – högst 950 kronor per månad.
 • Barn 3: 1 % av bruttoinkomsten – högst 475 kronor per månad.
 • Barn 4: ingen avgift.

Barn 1 är det yngsta barnet.

För de 3–5 åringar som är inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg reduceras avgiften med 37,5 % från och med 1 september–31 maj.

Kontakt

Barnomsorgssamordnare
Erika Karlsson
0248-70 334

Besöksadress
Golfvägen 1, 795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

barn.utbildning@rattvik.se