Rättviks kommun

Vem är flykting?

I samband med att flyktingar kommer till Sverige finns det flera olika begrepp och benämningar som brukar användas. Här är en förklaring till några av dem.

Transitflykting

Transitflyktingar är människor som är på genomresa i Sverige och har ett annat land som slutmål.

Asylsökande

Asylsökande är en person som sökt asyl (asyl betyder skydd) i Sverige. Migrationsverket ansvarar för att ta emot asylsökande och att sörja för boende för dem som har behov av det. Asylsökande kan välja att ordna boende på egen hand hos släkt och vänner under asyltiden.

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn är barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina vårdnadshavare.

Kommunerna ansvarar för att ta emot ensamkommande barn. Så snart som möjligt efter att barnet har sökt asyl hos Migrationsverket anvisas barnet till en anvisningskommun som tar över ansvaret för barnet från ankomstkommunen.

Flykting

Flykting är en person som har sökt och beviljats asyl i Sverige. Den som har beviljats flyktingstatus har rätt att stanna i Sverige och får då uppehållstillstånd. Det är arbetsförmedlingens ansvar att se till att den som fått asyl får en kommunplacering samt kommer in på arbetsmarknaden.

Kvotflyktingar

Kvotflykting är en person som har fått uppehållstillstånd i Sverige inom ramen för Sveriges program för vidarebosättning av kvotflyktingar som sker i samarbete med FNs flyktingorgan UNHCR. Kvotflyktingar är så kallade direktinresta och har uppehållstillstånd klart vid inresa till Sverige. Under 2018 ska Sverige ta emot 5000 kvotflyktingar.

Invandrare

Invandrare är en person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid. Begreppet kan inbegripa såväl flyktingar som personer som flyttar till ett annat land av andra orsaker, till exempel arbete, studier eller kärlek.

Nyanländ

Med begreppet nyanländ avses vanligen en person med flyktingbakgrund som har uppehållstillstånd. Vanligen räknas den som nyanländ i 24 månader. Nyanlända består av flera undergrupper såsom kvotflykting, asylsökande som fått uppehållstillstånd, ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd eller anhörig till dessa grupper.

Kontakt

Enhetschef Integration och öppenvård

Anna Börjel 0248-70216

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik

Information

Migrationsverket

Om asylsökandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om personer med uppehållstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om ensamkommande barn och ungdomarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster