Rättviks kommun
Rättviks kommun

LSS och SFB, stöd och service

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

En möjlighet att få hjälp

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ger möjligheter till särskilda insatser för personer med stora och varaktiga funktionshinder om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

För att få tillgång till insatser enligt LSS måste du tillhöra någon av följande personkretsar

 1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Insatser enligt LSS

Insatserna för särskilt stöd och service är

 1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,
 2. biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del av behovet som  inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. Socialförsäkringsbalken,
 3. ledsagarservice,
 4. biträde av kontaktperson,
 5. avlösarservice,
 6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
 7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
 8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
 9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
 10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

SFB - Socialförsäkringsbalken

gäller för den som behöver personlig assistans mer än 20 timmar per vecka för de grundläggande behoven.

Kontakt

LSS och boendestöd
0248-70 223

0248-70 396

Biståndshandläggare, telefontid 8.30–9.30

Centrala Rättvik
0248-70 284

Björken, Knekten, Söderås, Utby och Mårtanberg.
0248-70 237

Vikarbyn, Stumsnäs, Röjeråsen, Nittsjö, Sjurberg,  Västberg, Backa, Östbjörka och Lerdal.
0248-70 209

Boda, Furudal
0248-70 310

Socialtjänstens mottagningstelefon
0248-70 220

Besöksadress
Golfvägen 1
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik