Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun

Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Två uxna och två barn i soffa.

mostphotos.com/Marcel Mooij. Personerna på bilden har ingenting med innehållet i texten att göra.

Ibland behöver barn och ungdomar ett extra stöd i sin vardag. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en kontaktperson till placering i ett familjehem.

Barnets behov styr insatsen och ibland kan stödet behöva vara att barnet träffar någon en gång i veckan, bor hos någon under en eller några helger i månaden eller flyttar helt till en annan familj.

Gemensamt för alla barn och ungdomar som är i behov av familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson är att de behöver någon som har extra tid för just dem och är intresserade av vad som händer i deras liv. De behöver förebilder, gränssättning, engagemang, men framför allt omsorg, kärlek och tid.

Vad är ett familjehem

Ett familjehem välkomnar någon annans barn som medlem i sin familj. Anledningen till att ett barn behöver bo i ett annat hem än sitt egna kan bland annat vara att barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva ett nytt hem på grund av sitt eget beteende, exempelvis kriminalitet. Även ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar, behöver placeras i ett hem.

Placering av barn

Socialtjänsten kan placera barn i jourhem, familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende. Familjehem är det som tidigare kallades fosterhem. Ett familjehem kan vara en person eller en familj. Det kan vara ett hem i barnets nätverk eller någon som barnet inte känner.

Vem beslutar om placering i ett annat hem?

Det är socialtjänsten eller en domstol som beslutar om att barn ska placeras i ett annat hem. Socialtjänsten strävar efter att det ska göras på frivillig grund men ibland behöver beslutet tas mot barnets, vårdnadshavarnas eller den godemannens vilja. I dessa fall görs det med stöd av en lag som kallas för LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

När får barnet flytta hem igen?

Tiden ett barn kan behöva bo i ett familjehem kan variera mycket. Ibland rör det sig om några månader men barnet kan också behöva bo i familjehemmet under hela sin uppväxt. Målet är att barnet ska kunna flytta hem till sina biologiska föräldrar igen när och om det är möjligt. Parallellt med placeringen jobbar socialtjänsten för att förändra situationen som gjort att barnen behövt placeras, om det är möjligt, för att möjliggöra hemflytt.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett barn i ditt hem. Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov men det kan röra sig om 1–14 dygn i månaden.

Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov, till exempel ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner, alternativt bryta en negativ utveckling hos barnet. I det kan ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och fritidssysselsättningar. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Du behöver dessutom ha kontakt med socialtjänsten och ibland med barnets föräldrar. Som kontaktfamilj har du tystnadsplikt.

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du regelbundet ett barn eller en vuxen i syfte att ge denne stöd utifrån dess behov, till exempel bygga upp ett nytt nätverk, skapa rutiner i vardagen, bryta en negativ utveckling. Hur ofta och hur länge man ses beror på den enskilda personens behov, men det kan röra sig om en till flera dagar i månaden. Det är viktigt att du lyssnar till den enskildes synpunkter och önskemål.

Vill du ha ett uppdrag av oss?

I ett uppdrag hjälper vi familjehemssekreterare dig med stöd och råd, beroende på behovet; i form av telefonkontakt, regelbundna träffar och samtalsgrupper samt utbildar familjehem i Socialstyrelsens utbildning Ett hem att växa i.

Är du intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson åt Rättviks kommun, kontakta våra familjehemssekreterare.

Ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning utgår enligt centrala rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakt

Socialtjänsten

Familjehemssekreterare
Sandra Holén Selming
Caroline Dannehag
0248-70 220 (växel)

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik