Rättviks kommun
Rättviks kommun

Avgifter för insatser till äldre

Avgiften beror på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala.

Hur beräknas avgiften?

Insatserna beviljas av kommunens biståndshandläggare. Av dem får du blanketten Inkomstförfrågan så att du kan fylla i dina uppgifter om inkomster och boendekostnader.

Blanketten skickar du till

Rättviks kommun, Socialförvaltningen, 795 80 Rättvik

När blanketten kommit till oss gör vi en avgiftsberäkning för att se om du kan betala hemtjänstavgiften. Beslutet skickas hem till dig.

Avgiften beräknas individuellt för varje person och du är skyldig att själv tala om för oss om det sker förändringar under året som kan påverka beräkningen av avgiften.

Om du vill betala avgiften med autogiro, skriv ut blanketten här och skicka in till adressen ovan.

Hur görs inkomstberäkning för makar och sammanboende?

Inkomsterna läggs ihop och fördelas med hälften på vardera maken. Om bara en av makarna har någon hemtjänstinsats ska bådas gemensamma inkomster ändå räknas med.

För sambor beräknas inkomsterna var för sig. Det finns inte lagstadgad underhållsskyldighet dem emellan. Om båda makarna eller sambor har hjälp av hemtjänsten betalar de avgiften var för sig.

Maxtaxa inom vård och omsorg

I Socialtjänstlagen kapitel 8 § 3-9 finns bestämmelser för hur kommunen får ta ut avgift för hemtjänst. Maxtaxan innebär att kommunen får ta ut högst 2 125 kronor per kalendermånad i avgift för hemtjänst år 2020.

Avgifter som ingår i maxbeloppet 2 125 kronor

Hemtjänst, timtaxa 400 kronor per timme
Trygghetslarm, 220 kronor per kalendermånad
Korttidsplats omvårdnad 125 kronor per dygn
Dagverksamhet, 50 kronor per dag
Distribution per matlåda 19 kronor
Hemsjukvård, 150 kronor per besök (max 900 kronor per kalendermånad)

Avgifter som tillhör hemtjänsten och som tillkommer förutom maxbeloppet

Matlåda 65 kronor
Måltider i dagverksamhet 75 kronor
Mat vid korttidsboende 124 kronor per dygn
Resa dagverksamhet 30 kronor enkel resa
Installation av trygghetslarm 700 kronor
Förskrivning av hjälpmedel 150 kronor per styck

Korttidsboende

Om du har bott tre hela på månader på korttidsboende och på grund av brist på plats i särskilt boende eller annat skäl måste bo kvar, då övergår ditt boende till särskilt boende utan hyreskontrakt.

Avgiften per kalendermånad för korttidsboende efter tre månader år 2020:
Hyra 2 183 kronor
Mat 3 720 kronor
Hjälpmedelsavgift 50 kronor
Förbrukningsmaterial 300 kronor
Omvårdnad högst 2 125 kronor

Särskilt boende

Avgift som ingår i maxbeloppet

 • Omvårdnad max 2 125 kronor per kalendermånad

Avgift som inte ingår i maxbeloppet

 • Matabonnemang 3 720 kronor per kalendermånad
 • Hyra, beroende på lägenhet och yta
 • Hjälpmedelsavgift 50 kronor per kalendermånad
 • Förbrukningsmaterial 300 kronor

Samtliga avgifter kan höjas eller förändras under året.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är det belopp som du har rätt att behålla av din inkomst för att täcka normala levnadskostnader inklusive boendekostnaden innan avgiften för hemtjänst kan tas ut.

Minimibeloppet för ensamstående är 5 339 kronor per kalendermånad och för sammanlevande makar 4 512 kronor per person och kalendermånad avseende år 2020.

Bor makar i skilda hushåll räknas minimibeloppet som för ensamstående. Minimibelopp avser de pengar vårdtagaren behöver för att klara utgifter för sitt personliga behov utöver avgifter och boendekostnad.

Minimibeloppet ska räcka till bland annat

 • Livsmedel
 • Dagstidningar
 • Telefon- och TV-avgift
 • Fritid och hygien
 • Hemförsäkring
 • Hushållsel
 • Öppen hälso- och sjukvård
 • Resor
 • Läkemedel och tandvård
 • Kläder och skor
 • Förbrukningsvaror
 • Möbler

Kostnaderna för de olika utgiftsposterna, se ovan, som minimibeloppet ska täcka har hämtats från Konsumentverket och baseras på riksnormen för försörjningsstöd 2019.

Höjning av förbehållsbeloppet

Biståndstagaren kan på grund av särskilda omständigheter ha behov av en höjning av förbehållsbeloppet. Behovet ska vara av varaktig karaktär och avse ett inte oväsentligt högre belopp. Kostnaden bör uppgå till ett par hundra kronor per kalendermånad. Varaktig karaktär betyder att kostnaden är regelbundet återkommande under större delen av ett år.

Kontakt

Avgiftshandläggare
Birgit Löf
0248-703 32

Avgiftshandläggare
Annelie Steger Engholm
0248-703 33

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik