2023-01-09

Kungörelse – Bygglov för mobilmast

Miljö- och byggnadsnämnden i Rättviks kommun har tagit emot en ansökan om bygglov för mobilmast med tillhörande teknikbyggnad på fastigheten Furudal 3:2. Fastigheten ligger på Prästtjärnsberget nordöst om Furudals centrum. Berörda sakägare ges tillfälle att yttra sig om ansökan, enligt 9 kap. 25 § Plan- och bygglagen.

Eventuellt yttrande ska lämnas per post senast 2023-02-02 till:

Miljö- och byggenheten

795 80 Rättvik

eller via mejl till: miljo.bygg@rattvik.se.

Hänvisning ska då göras till ärendets diarienummer B-2022-346.

Ansökan med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos miljö- och byggenheten, Vasagatan 1, Rättvik.