2020-02-03

Stärkt samverkan för barnets bästa

Rättviks kommun får beröm för sitt arbete med att utveckla tidiga och samordnade insatser för barn och unga.

– Rättvik har lagt upp sitt arbete jättebra, sa Kjerstin Bergman från Socialstyrelsen.

– Bra med långsiktigheten och de ungas delaktighet, menade Ebba Silfverstolpe Agardh från Skolverket.

I veckan hölls ett stort frukostmöte i Rättvik med temat att samarbeta på bred front för att hjälpa barn och unga på bästa sätt. Personal från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt personal från Region Dalarna lyssnade intresserat. Även politiker fanns på plats för att få information om vad som är på gång i kommunens utvecklingsarbete ”Stärkt samverkan för barnets bästa”.

Gruppbild med fem leende kvinnor som står vid ett bord.

Från vänster i bilden: Kjerstin Bergman (Socialstyrelsen), Britta Johnson (socialförvaltningen), Kerstin Israelsson (barn- och utbildningsförvaltningen), Ebba Silfverstolpe Agardh (Skolverket) och Gunilla Klingh (socialförvaltningen).

Regeringsuppdrag

Representanter från Skolverket och Socialstyrelsen medverkade också. De berättade om regeringsuppdraget att stödja arbetet med att utveckla tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Rättviks kommun är ett av 36 utvecklingsarbeten som ingår i denna satsning.

Kjerstin Bergman från Socialstyrelsen är projektledare för tidiga och samordnade insatser. Hon berömmer det samordnade arbetet i Rättviks kommun.

Delaktighet och samverkan

– Bra att ni i Rättvik byggt vidare på det ni redan hade och att ni började i liten skala, testade och sedan utökade. Mycket bra att ni utgick från den överenskommelse som redan fanns om samverkan mellan de tre aktörerna. Att använda kommunens LUPP-undersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett bra sätt att fånga upp de ungas åsikter. I Rättvik använder ni också statistik på ett bra sätt. Det är jätteviktigt att följa upp arbetet på ett bra sätt, berömmer Kjerstin Bergman.

Långsiktigt och väl förankrat

Även Ebba Silfverstolpe Agardh från Skolverket har titeln projektledare för tidiga och samordnade insatser. Även hon berömmer arbetet i Rättviks kommun.

– Jag håller med Kjerstin om att ni i Rättvik lyckats bra med de ungas delaktighet. Bra att ni utgått från forum där barn och unga redan är delaktiga. Ni arbetar långsiktigt på ett bra sätt och inte bara i projektform. Arbetet är väl förankrat i både socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt skolan. Vi ser att arbete med förankring i alla led och i olika verksamheter har betydelse för att utvecklingsarbete som detta får fäste och blir långsiktigt. Också viktigt med det politiska stödet som finns här i Rättvik där även politiker är med här på informationsmötet, avslutar Ebba.

Många människor sitter i en konferenslokal och lyssnar till en föreläsning.

Arbetet handlar om att utveckla samverkan mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och Region Dalarna för att ge Rättviks barn och ungdomar bästa möjliga stöd.

En bred helhetsbild

Gunilla Klingh är verksamhetschef på socialförvaltningen i Rättvik och hon brinner för detta viktiga och spännande arbete. Gunilla tycker det känns jättebra att samverkan nu har utökats till att gälla även samhällsutvecklingsförvaltningen i Rättviks kommun. Detta ger en ännu bredare helhetsbild av barn och ungas förutsättningar i Rättviks kommun.

– Vi har bland annat tittat på respektive förvaltnings mål för att se hur vi tillsammans kan hjälpas åt att nå dessa mål. Jag tycker det känns som att vi har börjat krångla oss ur våra stuprör och ser att det finns förutsättningar för koordinering och samspel, säger Gunilla.

Stärkt samverkan för barnets bästa:

  • Rättviks kommuns utvecklingsarbete heter ”Stärkt samverkan för barnets bästa”. Det handlar om att utveckla samverkan mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsutvecklingsförvaltningen och Region Dalarna för att ge Rättviks barn och ungdomar bästa möjliga stöd.
  • Inom ramen för arbetet har en struktur för samverkan, konsultationsteam, utvecklats utifrån barns olika åldrar, förskoleåldern, grundskoleåldern och ungdomar över 16 år.
  • Utvärderingen av ett av dessa team visar på att det är värdefullt att få kunskap om hur andra jobbar med våra gemensamma barn och ungdomar. Det är tydligt hur bra det kan bli för barn när man kan komplettera varandra i det stöd som ges.
  • Utvärderingen visar också att Rättviks kommun behöver fortsätta att implementera arbetssättet och få en bra förankring i respektive verksamhet.