Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-12-20

Underrättelse om granskning av detaljplan för Sjöstaden, del av Lerdal 4:88

Förslag till detaljplan för Sjöstaden, del av Lerdal 4:88, har upprättats av samhälls­utvecklings­förvaltningen i Rättviks kommun.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra stugor för sjönära turistverksamhet vid Siljans strand, söder om båthamnen i Rättviks tätort. Stugorna ska utformas som sjöbodar och med stor omsorg och hänsyn till omgivningen.

Planen säkerställer allmänhetens åtkomst till vattnet genom en strand-promenad som knyts ihop med befintlig gång- och cykelväg genom området. Område för allmän plats park söder om stugorna gör det möjligt att anlägga ett grönområde med exempelvis bänkar, grillplatser etcetera.

I kommunens översiktsplan ligger fastigheten inom utvecklingsområde Rättvik och är utpekat som ett LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande påverkan på miljön, människors hälsa eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser.

Titta på förslaget

Förslaget finns utställt för granskning under perioden 20 december 2019 till den 31 januari 2020.

Du kan ta del av planhandlingarna här på rattvik.se. De finns också att se på kulturhuset och i kommunhusets foajé under granskningstiden.

Välkommen med dina synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till:
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Rättviks kommun
795 80 Rättvik
eller till mark.plan@rattvik.se senast den 31 januari 2020.

Den som inte framfört sina synpunkter senast detta datum kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Mer information

Frågor besvaras av förvaltningschef Jonny Gahnshag, jonny.gahnshag@rattvik.se, 0248-701 64.