Rättviks kommun

Kommunfullmäktige den 14 september 2017

Kf-klubban.

Kf-klubban. Foto © Martin Litens.

On demand-sändning – sändning i efterhand

Kommunfullmäktige 2017-09-14

 

Ärenden:

Öppnande och Allmänhetens frågestund

1. Information från kommunfullmäktiges presidium
2. Information från kommunstyrelsens presidium
3. Medborgarförslag om att utveckla tillsynsfunktionerna i kommunens verksamheter
4. Region Dalarnas verksamhetsberättelse inkl. årsredovisning 2016 för beslut i respektive fullmäktige
5. Årsredovisning 2016 Nedansiljans Samordningsförbund
6. Godkännande/Antagande av detaljplan för Lerdal 31:28 (Werkmästergatan)
7. Godkännande/Antagande av detaljplan för Mangeln 1 (Fellbys)
8. Rapportering ej verkställda beslut 2:a kv 2017
9. Interpellation från socialdemokraterna angående att avskaffa LOV
10. Enkel fråga angående sågverksområdet i Vikarbyn
11. Motion om att utveckla Rättviks Miljöpris till ett Hållbarhetspris
12. Motion om att åtgärda trafiksituationen på Knihsgatan
13. Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige, valnämnd och valberedning samt som ersättare i kommunstyrelsen. Elvine Lindell (SD)
14. Val av ny ledamot i valnämnden och valberedningen samt ny ersättare i kommunstyrelsen efter Elvine Lindell (SD)
15. Avsägelse som ledamot i den Gemensamma nämnden för Vuxenutbildning, Jesper Pellgaard
16. Val av ny ledamot i Gemensam nämnd för vuxenutbildningen efter Jesper Pellgaard
17. Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Josef Johansson
18. Inlämnat medborgarförslag om att kunna tanka fordonsgas utefter riksväg 70
19. Inlämnat medborgarförslag om att ta hand om nyinflyttade vanliga svenskar
20. Inlämnat medborgarförslag gällande solcellspaneler på kommunala nybyggen och
ombyggnationer
21. Inlämnat medborgarförslag om att bygga en gångtunnel eller bro mellan resecentrum och fontänen.
22. Inlämnat medborgarförslag om att låta kommunen ta över ansvaret för alla
vägföreningar och parker
23. Inlämnat medborgarförslag angående röjning på kommunens mark, fastighet 50:11
24. Inlämnad motion från Miljöpartiet det gröna genom Carola von Walter om att utveckla arbetet med förändringsprojekt i Rättviks kommun
25. Inlämnad motion från Miljöpartet det gröna om tid för lämnande av svar på Interpellation
26. Tilläggsärende: Avsägelse
27. Tilläggsärende: Avsägelse
28. Mötets avslutande

 

Information

Sammanträden

Flash Playerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Informationsansvarig
Ulf Israelsson 
0248-70 136