Rättviks kommun
Rättviks kommun

Medborgarförslag

– ytterligare ett sätt att påverka.

Lämna eget förslag till kommunfullmäktige

Du som är folkbokförd i Rättviks kommun kan lämna egna förslag till kommunfullmäktige (medborgarförslag). Det innebär att även barn, ungdomar och personer som saknar rösträtt får lämna in förslag.

Medborgarförslag är en möjlighet att lämna synpunkter eller komma med idéer som rör någon eller några av kommunens verksamheter. Du kanske också har idéer kring samhällsplanering, trafikfrågor, boende med mera.

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Nedan kan du ladda ner en blankett du kan använda. Blanketten kan fyllas i direkt på skärmen eller för hand. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.

Glöm inte att underteckna blanketten.

Förslaget lämnas in till: Kommunledningskontoret, kansliet, Vasagatan 1 eller skickas till: Rättviks kommun, Kommunledningskontoret, 795 80 Rättvik. Märk kuvertet "Medborgarförslag".

Förslaget ska ha kommit in till kansliet senast nio (9) dagar före ett kommunfullmäktigesammanträde för att anmälas på sammanträdet. Förslag kan även lämnas in vid ett kommunfullmäktigesammanträde, då anmäls det på nästa sammanträde.

Allmän handling

Medborgarförslag som kommit in till kansliet blir en allmän handling och blir offentligt om det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Förslagen presenteras på kommunens webbplats.

Förslag som har att göra med myndighetsutövning mot enskild kan inte behandlas, till exempel socialbidrag och bygglov.

Förslaget får inte avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd, strider mot lag eller annan författning.

Ett medborgarförslag kan bara innehålla ett ämne. Du kan givetvis lämna in flera förslag.

Kommunfullmäktige får överlåta till kommunstyrelsen eller nämnd att besluta om medborgarförslaget. 

Du kan själv presentera förslaget

När ett medborgarförslag ska upp till beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd underrättas den som lämnat införslaget. Du har då möjlighet att vara med och själv presentera förslaget. Fullmäktiges, styrelsens eller nämndens ledamöter kan även vilja ställa frågor till dig om förslaget.

Är ni flera personer som skrivit förslaget får endast en av er yttra er på sammanträdet.

Beslut ska fattas inom ett år

Inom ett år från det att förslaget anmälts, ska kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd fatta beslut om förslaget. Då blir det klart om det blir ja eller nej till ditt förslag.

Den som lämnat in ett medborgarförslag får en kopia av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller nämndens beslut hemskickat till sig.

Inkomna medborgarförslag