Rättviks kommun
Rättviks kommun

Regler och styrande dokument

Enligt Kommunallagens kap. 8 § 13 ska kommunens föreskrifter finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats.

De ska vara samlade i kommunens författningssamling. En författningssamling är en samling av de rättsregler som utfärdas av bland annat regering, riksdag, olika myndigheter och länsstyrelsen.

Inom vissa områden är lagstiftningen starkt styrande för kommunens verksamhet och ställer krav på att kommunen upprättar vissa styrdokument som exempelvis översiktsplan, detaljplaner, jämställdhetsplan och planprogram.

I de fall styrdokumentens namngivning och utformning inte regleras i lag krävs en tydlig struktur och en definition av vad de olika styrdokumenten står för.

I Rättviks kommun har kommunstyrelsen 2017-04-11 § 64 beslutat att kommunens styrdokument ska ha följande struktur:

  • Vision
  • Mål och budget
  • Arbetsordning kommunfullmäktige
  • Reglementen för kommunstyrelsen och nämnder
  • Strategi
  • Program
  • Plan
  • Policy
  • Riktlinjer
  • Regler

Styrdokumenten är en del av kommunens författningssamling vilket innebär att författningssamlingen innehåller andra typer av styrande dokument som inte ingår i strukturen ovan.

Kontakt

Kanslienheten
Terese Renbro
0248-70 184

Besöksadress
Vasagatan 1
795 30 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik