Rättviks kommun
Rättviks kommun

Stab och serviceförvaltning

Schema för stab och serviceförvaltningen

Stab och serviceförvaltningen leds av förvaltningschef som även är kommunchef och kanslichef

Förvaltningen består av två avdelningar och fem enheter, som var och en har sin egen chef. Enheterna är lokaliserade på olika adresser.

Kanslienhet

Ansvarar för samordning och beredning av samtliga ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utvecklingsutskott, bildningsutskottet och socialutskottet.
Enheten ansvar också för kommunens information, webbplats, centralarkiv, receptionen i Rättviks kommunhus samt växeln.

Ekonomienhet

Ansvarar för koncernens övergripande ekonomiska frågor. De har även en rådgivande och samordnande roll i frågor gentemot de kommunala bolagen och förvaltningarna.

Personalenhet

Enheten sköter löpande löne-, pensions-, försäkrings- och personaladministration åt förvaltningarna och samordnar bland annat löneöversyn och arbetsmiljöfrågor.
Under personalenheten ligger också bemanningen som hjälper förvaltningarna med vikarieanskaffning.

It-enhet

Arbetar med felavhjälpning, övervakning, utvärderingar samt löpande drift- och systemunderhåll av kommunens plattformar inom it.

Räddningsavdelning

har en chef som även ansvarar för enheterna

  • Räddningstjänst
  • Sotningverksamhet

Kostenhet

Ansvarar för kommunens kök vid skolor och äldreboenden. Kosten tillagas i sju tillagningskök. Det finns tio mottagningskök inom verksamhetsområdet och samtliga är kravcertifierade.

Städenhet

Är ansvarig för städningen i förskolor, grundskolor, gymnasiet, servicehus och förvaltningsbyggnader. De utför även extern städning. Kommunens interna tryckeri och posthantering ingår också i enheten.

Stab och serviceförvaltning

Förvaltningschef
Kanslichef
Kommunchef
Ulf Israelsson
0248-70 136

Ekonomienhet

Ekonomichef
Ann Lissåker
0248-70 116

Besöksadress
Vasagatan 1
795 80 Rättvik

Räddningsavdelning

Räddningschef
Patrik Fredriksson
0248-70 291

Räddningstjänst – Sotningsverksamhet

Brandskyddstekniker
Joel Vikestig
0248-70 300

Besöksadress
Furudalsvägen 8
795 32 Rättvik

It-enhet

It-chef
Mikael Brandfors
0248-70 800

Städenhet

Städchef
Lena Frid-Linder
0248-70 602

Kostenhet

Kostchef
Anders Frodig
0248-70 314

Besöksadress
Vasagatan 6
795 33 Rättvik

Personalenhet

Tf personalchef
Anki Pellgård
0248-70 110

Besöksadress
Skolgatan 9
795 31 Rättvik

Postadress till samtliga enheter
Rättviks kommun
Enhetens namn
795 80 Rättvik