Rättviks kommun

Utställning - översiktsplan för Rättviks kommun 2030

Backa

Backa Foto: © Martin Litens

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Rättviks kommun. En översiktsplan ska vara en långsiktig inriktning för utvecklingen i kommunen och särskilt den fysiska miljön. Översiktsplanen för Rättviks kommun ska ge vägledning för beslut om hur mark, vatten och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras fram till år 2030. I planen ingår också en LIS-plan som visar områden inom kommunen där särskild möjlighet ska ges för att utveckla områden och bygga vid vattnet.

Förslaget till ny översiktsplan för Rättviks kommun har under perioden 19 februari - 23 april 2018 varit ute på samråd där alla berörda har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Samrådet resulterade i 49 synpunkter vilka nu har sammanställts i en särskild samrådsredogörelse.

I samrådsredogörelsen har några långa och omfattande synpunkter sammanfattats men alla synpunkter har noterats och besvarats. Ett antal synpunkter har föranlett revideringar i förslaget vilket nu ställs ut på utställning för att ännu en gång ge berörda möjligheten att lämna synpunkter.

Utställning

Nu ställs förslaget till ny översiktsplan för Rättviks kommun ut. Det innebär att allmänhet och organisationer återigen kan lämna synpunkter och tycka till om planen. I förslaget presenteras visioner och strategier för utvecklingen av Rättvik fram till år 2030.

Inget ytterligare informationsmöte är planerat, men det går alltid att kontakta kommunen om du har frågor om förslaget.

Dokumentet och information om hur du lämnar synpunkter på förslaget finns att läsa på i dokumenten nedan och på kulturhuset i Rättvik, Bodahus (utanför biblioteket), biblioteksfilialen Furudal, turistbyrån i i Furudal samt i kommunhusets reception.

Hur lämnar jag synpunkter?

Utställningsförslaget går att ta del av och lämna synpunkter på mellan perioden 12 juli - 15 september 2018.

Den som har synpunkter på förslaget kan under utställningstiden framföra dessa skriftligen via vårt webbformulär, e-post eller per post.

Vid frågor välkomna att kontakta:

Hans Furn, ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Telefon: 070-697 80 61, hans.furn@rattvik.se

Jonny Gahnshag, samhällsutvecklingschef
Telefon: 0248-70 164, jonny.gahnshag@rattvik.se

Anders Sydén, mark- och planchef
Telefon: 0248-70 153, anders.syden@rattvik.se