Rättviks kommun
Rättviks kommun

Utställning - översiktsplan för Rättviks kommun 2030

Backa

Backa Foto: © Martin Litens

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Rättviks kommun. En översiktsplan ska vara en långsiktig inriktning för utvecklingen i kommunen och särskilt den fysiska miljön. Översiktsplanen för Rättviks kommun ska ge vägledning för beslut om hur mark, vatten och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras fram till år 2030. I planen ingår också en LIS-plan som visar områden inom kommunen där särskild möjlighet ska ges för att utveckla områden och bygga vid vattnet.

Förslaget till ny översiktsplan för Rättviks kommun har under perioden 19 februari - 23 april 2018 varit ute på samråd där alla berörda har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Samrådet resulterade i 49 synpunkter vilka nu har sammanställts i en särskild samrådsredogörelse.

I samrådsredogörelsen har några långa och omfattande synpunkter sammanfattats men alla synpunkter har noterats och besvarats. Ett antal synpunkter har föranlett revideringar i förslaget som har varit på utställning fram till september 2018.


Översiktsplanen har nu varit ute på granskning och de inkomna synpunkterna arbetas igenom för att sedan ställas ut för granskning ytterligare en gång eftersom en hel del justeringar har gjorts efter inkomna synpunkter. Den andra utställningen planeras komma ut i mitten av december 2018.

Vid frågor välkomna att kontakta:

Hans Furn, ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
070-697 80 61
hans.furn@rattvik.se

Jonny Gahnshag, samhällsutvecklingschef
0248-70 164
jonny.gahnshag@rattvik.se

Anders Sydén, mark- och planchef
0248-70 153
anders.syden@rattvik.se