Rättviks kommun
Rättviks kommun

Sjöbodar vid Siljans strand

Inbjudan till samråd om detaljplan för Lerdal 4:88 (Sjöstaden).

Förslag till detaljplan för Sjöstaden

Förslag till detaljplan för Sjöstaden, del av fastighet Lerdal 4:88, finns nu ute för samråd. Planområdet ligger längs med Siljans strand intill småbåtshamnen i Rättviks tätort, mellan järnvägen och vattnet.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bebygga området med sjöbodar tillgängliga för uthyrning. Planen möjliggör också allmänhetens tillgänglighet till stranden genom en strandpromenad som ska knyta ihop området med den befintliga gång- och cykelvägen som finns intill området.
Planhandlingarna finns också att se på Rättviks kulturhus och i Rättviks kommunhus foajé under tiden 3 september till 14 oktober 2018.

Välkommen på samrådsmöte

Den 12 september kl. 18 i Rättviks kulturhus (Storgatan 2).

Politiker och tjänstemän från kommunen samt företrädare för Båthamnsvägens ekonomiska intresseförening finns på plats för att svara på frågor om planförslaget.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska lämnas, senast 14 oktober 2018, skriftligt till
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Rättviks kommun
795 80 Rättvik
eller till
mark.plan@rattvik.se .

Frågor besvaras av planarkitekt Sara Udd, 0248-70 161.

Handlingar

Sjöstaden, planbeskrivningPDF
Bedömning markföroreningarPDF
BehovsbedömningPDF
IllustrationPDF
Illustration sektionPDF
Natur- och kulturvärdesinventeringPDF
PlankartaPDF
RBD Sjöbodsprojektet Rättvik_rev1PDF
Turistekonomisk kalkyl för SjöbodarnaPDF

Frågor besvaras av

planarkitekt Sara Udd
0248-70 161