Rättviks kommun
Rättviks kommun

Förnyad granskning om detaljplan för fastighet Lerdal 15:32 (Fyrklöverns stugby)

Inbjudan till förnyad granskning om detaljplan för fastighet Lerdal 15:32 (Fyrklöverns stugby).

Granskning av förslag

Detaljplan för Fyrklöverns stugby, Lerdal 15:32, har upprättats av samhällsutvecklings­förvaltningen i Rättviks kommun. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att stycka av befintliga stugor inom området till fristående fastigheter. Planen gör det också möjligt att bygga ut stugorna. Söder om stugbyn, inom ett idag obebyggt område nära slalombacken, ges möjlighet att uppföra ett antal nya friliggande småhus.

Förslaget finns nu utställt för förnyad granskning då felaktigheter i planhandlingarna har påträffats samt har vissa justeringar gjorts efter inkomna synpunkter.

Granskningen pågår under perioden 7 februari till 6 mars 2019.

Planhandlingarna finns också att se på kulturhuset/biblioteket och i kommunhusets foajé.

Lämna synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till:
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Rättviks kommun
795 80 Rättvik
eller till mark.plan@rattvik.se senast den 6 mars 2019.

Den som inte framfört sina synpunkter senast detta datum kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.