Rättviks kommun

Nya bostäder vid Storåkersvägen – detaljplan för Lerdal 13:6

Detaljplan för ett område mellan Mårsåkersvägen och Storåkersvägen har upprättats av samhällsutvecklingsförvaltningen i Rättviks kommun. Syftet med detaljplanen är att skapa ett antal småhustomter på fastigheten belägen i Lerdal. Förslaget är utformat med hänsyn till de värden och naturförutsättningar som finns i området.

DagvattenutredningPDF

IllustrationskartaPDF

BehovsbedömningPDF

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

PM GeoteknikPDF

Planhandlingarna finns också att se på kulturhuset/biblioteket och i kommunhusets foajé under tiden 9 april till den 22 maj 2018.

Planhandlingarna finns också att se på Kulturhuset och i Kommunhusets foajé under iden 9 april till den 22 maj 2018.

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till:

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

eller via mejl till:
mark.plan@rattvik.se

senast den 22 maj 2018.

Frågor besvaras av

Mark- och planchef
Anders Sydén
0248-70 153