Rättviks kommun
Rättviks kommun

Lerdal 15:32 (Fyrklöverns stugby)

Förslag till detaljplan för Fyrklöverns stugby, fastighet Lerdal 15:32, finns ute för granskning under perioden 1 oktober till 31 oktober 2018.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att stycka av befintliga stugor inom området till fristående fastigheter. Planen gör det också möjligt bygga ut stugorna.

Söder om stugbyn, inom ett idag obebyggt område nära slalombacken, ges möjlighet att uppföra ett antal nya friliggande småhus.

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

IllustrationskartaPDF

SamrådsredogörelsePDF

Förslaget finns nu utställt för granskning under perioden 1 oktober till 31 oktober 2018.

Planhandlingarna finns också att se på Kulturhuset och i Kommunhusets foajé.

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till:

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

eller som e-brev till:
mark.plan@rattvik.se

senast 31 oktober 2018

Den som inte framfört sina synpunkter senast detta datum kan förlora rätten att
senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av

Planarkitekt
Sara Udd
0248-70 161