Rättviks kommun

Lerdal 15:32 (Fyrklöverns stugby)

Förslag till detaljplan för Fyrklöverns stugby, fastighet Lerdal 15:32, finns nu ute för samråd

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att stycka av befintliga stugor inom området till fristående fastigheter. Planen gör det också möjligt bygga ut de befintliga stugorna.

Söder om stugbyn, inom ett idag oexploaterat område nära slalombacken, ges byggrätt med möjlighet att uppföra ett antal nya friliggande bostadshus.

DagvattenutredningPDF

IllustrationskartaPDF

BehovsbedömningPDF

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

PM GeoteknikPDF

Planhandlingarna finns också att se på Kulturhuset och i Kommunhusets foajé under tiden 9 april till den 22 maj 2018.

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till:

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

eller via mejl till:
mark.plan@rattvik.se

senast 22 maj 2018

Frågor besvaras av

Mark- och planchef
Anders Sydén
0248-70 153