Rättviks kommun
Rättviks kommun

Lerdal 14:50, 14:48 och 62:36(Lissbrändan)

Inbjudan till samråd om detaljplan för Lerdal 14:50, 14:48 och 62:36 (Lissbrändan)

Förslag till detaljplan för Lissbrändan, fastighet Lerdal 14:48, 14:50 och 62:36 finns nu
ute för samråd. Planområdet ligger beläget söder om Bruntegården och Fyrklöverns stugby.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för sex stycken nya tomter på Lerdal
14:50 och Lerdal 62:36 samt ändra förutsättningarna för byggnation på fastighet Lerdal 14:48.

Inbjudan samrådPDF

PlanbeskrivningPDF

KartaPDF

BehovsbedömningPDF

Planhandlingarna finns också på Kulturhuset och Kommunhusets foajé under tiden 3 december 2018 till 31 januari 2019.

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till:

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

eller som e-brev till:
mark.plan@rattvik.se

senast 31 januari 2019

Den som inte framfört sina synpunkter senast detta datum kan förlora rätten att
senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av

Planarkitekt
Sara Udd
0248-70 161