Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Avgifter och regler

 • Förskola (dagis).
 • Pedagogisk omsorg (familjedaghem).
 • Allmän förskola.

Riktlinjer 

Ansök om plats görs via vår e-tjänst eller på blankett som skickas till

Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

Kö och platstilldelning

Ansök senast fyra månader före önskat startdatum till förskola och pedagogisk omsorg. Kötiden räknas från den dagen ansökan kommer till oss. Ange vid ansökan om barnet har speciella behov, till exempel annat modersmål, funktionsnedsättning, allergi eller annat.

Schemaändring eller frånvaro

Schemaändringar registreras via vår e-tjänst eller på blankett. Gör ändringen senast 7dgr innan det nya schemat ska börja gälla.
Anmäl ledigheter och semester eller sjukdom direkt till personalen.

Avgiftspliktiga personer–platsinnehavare

Avgiften är gemensam för sambo/gifta eller ensamstående föräldrar. Den beräknas på inkomsten i den familj där barnet är folkbokfört.

Gemensam vårdnad och växelvis boende

Om ni bor på skilda håll i kommunen och har ett gemensamt behov av barnomsorg kan ni få delad faktura.
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive familj och faktura skickas till båda föräldrarna (ansök på Delad faktura). Den sammanlagda avgiften överstiger inte avgiften för en plats.

Avgiftsgrundande inkomst

Till bruttoinkomsten hör föräldrarnas hela förvärvsinkomst.
Till avgiftsgrundande inkomst, familjeinkomst, hör även följande ersättningar och bidrag.

 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning.
 • Pension (ej barnpension) och livränta.
 • Föräldrapenning.
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvodesersättning.
 • Sjukbidrag och sjukpenning.
 • Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd.
 • Aktivitetsstöd.
 • Familjebidrag i form av familjepenning.
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning.

Inkomstuppgift

Föräldrarna har eget ansvar att anmäla förändringar av sin inkomst till oss. Inkommer inte förnyade inkomstuppgifter har vi rätt att debitera maxtaxa.

Erläggande av avgift

Ersättning betalas som fast månadsavgift i efterskott. Avgiften tas ut från första inskolningsdagen. Avgiften debiteras 12 månader per år.

Om du inte betalar och ligger efter med betalningen i två månader kan avstängning från fortsatt placering ske.

Vad kostar förskola och pedagogisk omsorg, barn 1-5 år

​Enligt Skolverkets förordning 2001:160 höjs inkomsttaket i maxtaxan från 1 januari 2017.

Det innebär ny högsta avgiftsbelopp per månad. Inkomsttaket höjs från 43 760 kronor till 45 390 kronor.

 • Barn 1: 3 % av bruttoinkomsten - högst 1 362 kronor per månad
 • Barn 2: 2 % av bruttoinkomsten - högst 908 kronor per månad
 • Barn 3: 1 % av bruttoinkomsten - högst 454 kronor per månad
 • Barn 4: ingen avgift.
 • Barn 1 är det yngsta barnet.

För de 3–5 åringar som är inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg reduceras avgiften med 37,5 % från och med 1 september–31 maj.

Kontakt

Barnomsorgsassistent
Anette Bergfeldt
0248-70 334
Telefontid kl 9-11

Besöksadress
Golfvägen 1, 795 33 Rättvik

Postadress
Rättviks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
795 80 Rättvik

barn.utbildning@rattvik.se