Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Serveringstillstånd

Riktlinjer och taxa

Riktlinjer för serveringstillstånd i Rättviks kommun är antagna av kommunstyrelsen 2012. Taxan gäller från och med 2013. För information om dessa följ länken. Blanketter och taxor finns på sidan Blanketter och dokument.

Ansökningshandlingar

När ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker inlämnas till socialförvaltningen ska följande handlingar bifogas.

 • Registrerings- eller firmabevis (motsvarande). Beviset får inte vara äldre än tre månader.
 • AB under bildande: Bolagsordning, stämmoprotokoll, styrelseprotokoll, bevis om aktieteckning och kopia av anmälan.
 • AB under namnändring: Registreringsbevis, generalfullmakt, bolagsordning, extra bolagsstämmoprotokoll, styrelseprotokoll, avtal om köp av AB, bevis om betalning av AB aktieteckning (utdrag ur aktiebok) och kopia av anmälan till PRV.
 • Personbevis. Bevisen får inte vara äldre än tre månader. Gäller vid ansökan av juridisk person samtliga styrelseledamöter.
 • Utförlig beskrivning av den planerade verksamhetens inriktning; öppettider, åldersgränser, målgrupp, underhållning, dans och spel. Bifoga även planerad meny, mat och drycker. 
 • Planritning över serveringsstället. Lokalerna i vilka servering ska ske, ska noggrant anges och tydligt avgränsas på planritningen. Antalet sittplatser ska uppges. Det maximala antalet gäster som lokalen är godkänd för ska anges.
 • Kopia från Miljöförvaltningen att verksamheten är registrerad som livsmedelsanläggning.
 • Kopia av avtalet om köpet/arrendet av rörelsen.
 • Kopia av hyresavtalet.
 • F-skattsedel.
 • Registreringsbevis enligt 14 kap 1 § mervärdeskattelagen.
 • Intyg om arbetsgivarregistrering.
 • Konkursfrihetsintyg från Bolagsverket.
 • Finansieringsplan avseende köp och drift av verksamheten. Bifoga kvitton, lånehandlingar och/eller skuldbrev/reverser som styrker köpet av rörelsen och visar pengarnas ursprung. Privatlån ska kompletteras med uppgift från långivaren om pengarnas ursprung. Normalt sett ska kapitalet ha förvarats på bank eller liknande för att det ska vara möjligt att visa pengarnas ursprung och att de har funnits i er ägo vid köpetillfället. Kontanter som förvarats i hemmet godtas normalt inte. Bifoga även en utförlig redovisning där finansieringen beskrivs med egna ord.
 • Anmälan beträffande serveringsansvarig personal (föreståndare och ersättare). 
 • Intyg från Räddningstjänsten angående brandskydd.

Kom ihåg att blanketten ska undertecknas av behörig person och skickas till:
Rättviks kommun
Socialförvaltningen
795 80 Rättvik

alternativt lämnas till Socialförvaltningen, Golfvägen 1 A, Rättvik.

Överklagning

I 22 § Förvaltningslagen (1986:223) står det vem som får överklaga ett beslut.

"Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas."

Kommunens beslut överklagas hos respektive förvaltningsrätt. I princip kan såväl gynnande som negativa beslut överklagas.

Kontakt

Alkoholhandläggare
Yvonne Cederquist Olsson
0248-70 208

Postadress
Rättviks kommun
795 80 Rättvik

Besöksadress
Golfvägen 1 A
795 33 Rättvik