Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Ansökan om bygglov för telemast och teletorn samt teknikbodar.


Miljö- och byggnadsnämnden i Rättviks kommun har tagit emot två ansökningar om bygglov för uppförande av telemaster och tillhörande teknikbodar på två olika fastigheter.

Solberga 4:25, dnr 2017-B048
Ett 60 meter ostagat torn och två teknikbodar. Fastigheten ligger öster om länsväg 301, nordväst om grustäkten mellan Ingels och Solberga, söder om avfarten till Värmdalsvägen (Jutjärns kalkbrott).

Sätra 1:10, dnr 2017-B021
En 48 meter stagad mast samt tre tillhörande teknikbodar. Fastigheten ligger väster om Dalhallavägen, mellan Lugnet och Sätra.

Berörda sakägare ges tillfälle att yttra sig om ansökningarna,
enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.

Eventuellt yttrande ska lämnas senast 2017-04-12 till:
Rättviks kommun
Miljö- och byggenheten
795 80 Rättvik
Alternativt till miljo.bygg@rattvik.se
Hänvisning görs till ärendets diarienummer (dnr).

Ansökningar med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos miljö- och byggenheten, Vasagatan 1 i Rättvik.

Frågor om ärendena besvaras av byggnadsinspektör
Fredrik Bengs tel. 0248-70 167