Rättviks kommun
Inloggning för skribenter
Personalinloggning mejlprogram

Tomt i Sjurberg

Tomtkarta

Översiktskarta, Sjurberg 32:4 markerat med rött. Klicka för större bild.

Säljes: tomt i Sjurberg, söderläge med magnifik utsikt över Siljan, cirka 3 km från Rättvik centrum

Fastighetsbeteckning och adress

Sjurberg 32:4 och Tallbacken 5

Storlek

2324 m²

Rättigheter och belastningar

Infartsväg från Sjurbergsvägen finns via Tallbacken som ligger på kommunens mark och fram till fastighetsgräns. Servitut för vägen ska upprättas. Sjurberg 32:4 ska erhålla andel i Sjurberg GA:1 som omfattar infartsvägen.

Vatten- och avloppsledning med servitut belastar fastigheten med 3 meter bredd i dess sydöstra hörn.

Byggrätt och utformning

Förhandsbesked för bygglov finns från december 2016 för ett enbostadshus om cirka 150 m². Ingen detaljplan finns för området så byggnadens placering, utformning, och även antal våningar, sker i bygglovsprocessen i samråd med byggnadsinspektörer och Miljö – och byggnadsnämnden. Byggnaden bör troligen passa in i Sjurbergs övriga bebyggelse. Krav på byggstart inom ett år.

Teknisk försörjning

Anslutningsavgift till vatten och spillvatten och avlopp tillkommer. För ytterligare information kontakta Dala Vatten och Avfall AB. Omhändertagandet av dagvatten på tomten svarar blivande fastighetsägare för.

Även anslutningsavgift till elnätet tillkommer, kontakta Dala Energi för mer information. Dala Energi kommer också snart att gräva ner fiber i Tallbacken. Ingen fjärrvärme finns i området.

Övriga upplysningar

Tomten ligger i sluttande skogsmark som nyligen huggits. Riksväg 70 ligger ca 50 m norr om tomtgränsen. På kommunens fastighet Sjurberg 21:29, söder om den tomt som nu är till salu, planeras tre tomter till längs Sjurbergsvägen. I Persborgsområdet, nedom Sjurbergsvägen finns planer på ett större bostadsområde.

Pris

Utgångspris 300 000 kr. Budgivning på speciell blankett och enligt anbudsinstruktionerna länkade nedan.

Bild på tomt.

Bild söderut mot Siljan. klicka för större bild.

Bild på tomt.

Bild norrut mot riksväg 70. Klicka för större bild.

Flygbild över området
Kartbild över tomten.

Svart rektangel = Ungefärligt förslag på husplacering enligt förhandsbeskedet. Klicka för större bild.

Information

VA-anslutning
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Elanslutning
Dala Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Mark- och planenheten

Markansvarig
Annika Varghans
0248-70 152

Besöksadress
Vasagatan 1, Rättvik
Kommunhusets flygelbyggnad

Postadress
Rättviks kommun
Mark- och planenheten
795 80 Rättvik